Norske sparebanker har mulighet for å gi deler av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. Vi har langt tilbake i tid støttet ulike formål med stor glede og har et sterkt ønske om å bidra til samfunnsutvikling i Valdres.

Valdres Sparebank`s Gavefond er tiltenkt små og mellomstore prosjekter som bidrar til økt bolyst og aktivitet i lokalsamfunnet. Du kan også søke om gavestøtte til ulike kulturarrangement som bidrar til økt mangfold og gjør vårt lokalsamfunn rikere.

Gavefondet prioriterer barn og ungdoms oppvekstvillkår. Vi gir gaver til ulike aktivitetstilbud, aktivitetsutstyr, sosial inkludering og mangfold, kultur og kompetansehevende tiltak.

Vi tilstreber å være rettferdige i gaveutdelingene og midlene fordeles geografisk. Vi oppfordrer nye søkere til å søke.

 

Gavefondet gir ikke støtte til:

 • Ordinær drift av organisasjoner/drift
 • Reiseutgifter
 • Offentlige kjerneoppgaver/lovpålagte oppgaver
 • Dokumentasjonsmateriell (historiebøker, bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker)
 • CD utgivelser
 • Dekning av utgifter til foredragsholdere o.l.
 • Formål som er naturlig sponsorobjekt for næringslivet/sponserater
 • Prosjekter som utføres utenfor Valdres
 • Prosjekter som er ferdigstilt før søknaden er sendt
 • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet
 • Nødhjelp/bistand
 • Religiøse og partipolitiske tiltak
 • Offentlige institusjoner
 • Søkere uten org nr.

Valdres Sparebank gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader