Hvert år skal Valdres Sparebank gi kroner tilbake til lokalsamfunnet av overskuddet. Valdres Sparebank`s Gavefond er et bidrag til utvikling, optimisme og vekst i bygdene i Valdres. Fondsmidlene er til hensikt å støtte aktiviteter i lag, foreninger og andre gode samfunnsformål som skaper trivsel, utvikling og mangfold.

1. FORMÅL
Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode (prioritet barn/ungdom) i kommuner som Valdres Sparebank har filial i.
Gavene skal sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmenheten.
Prosjekter med bærekraftfokus til få særlig oppmerksomhet
Det gis ikke gaver til ordinær drift, religiøse og partipolitiske tiltak, offentlige kjerneoppgaver, nødhjelp og bistand eller kommersiell virksomhet.

2. HVEM KAN SØKE?
Alle lag, foreninger og organisasjoner, samt andre allmennyttige foretak/prosjekter som er innenfor:
o Kunst og kultur
o Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
o Humanitære tiltak og helseformål
o Samfunn, utvikling og sosiale tiltak
o Kompetanse, utdanning og forskning
o Klima og miljø, naturvern
o Næringsutvikling
o Annet (kategorier som ikke lar seg kategorisere)

3. HVORDAN SØKE?
Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må fylle ut søknadsskjema
Søknaden må sendes banken innen 10. februar for å komme i betraktning.

4. SAKSBEHANDLING
Det er bankens gavekomitè som vurderer søknadene. Utbetaling vil skje tidligst i mars samme år.


5. AVSLAG
Komiteen som behandler søknadene vil ikke grunngi eventuelle avslag.

6. GENERELT
Om du har fått tildelt penger fra fondet tidligere, er det ingen garanti for at du får penger utdelt neste år. Banken legger vekt på at midler fra Gavefondet skal gagne flest mulig og oppfordrer nye til å søke.

 

SØKNADSSKJEMA