Hvert år skal Valdres Sparebank gi kroner tilbake til lokalsamfunnet av overskuddet fra 2022. Gavene fra fondet skal lokalt skape verdier, og sette lokale grupper og organisasjoner i Valdres i  bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten. 

Norske sparebanker har mulighet for å gi deler av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. Vi har langt tilbake i tid støttet ulike formål med stor glede og har et sterkt ønske om å bidra til samfunnsutvikling i Valdres. 

Valdres Sparebank`s Gavefond er tiltenkt små og mellomstore prosjekter som bidrar til økt bolyst og aktivitet i lokalsamfunnet. Eksempel på dette kan være innen kultur, idrett, kompetanse/utdanning, ideelle organisasjoner, forskning og samfunn. Det er ønskelig med en gradvis dreining mot prosjekter med bærekraftfokus som vil få særlig oppmerksomhet. Gavefondet prioriterer barn og ungdoms oppvekstvillkår. Vi gir gaver til ulike aktivitetstilbud, aktivitetsutstyr, sosial inkludering og mangfold, kultur og kompetansehevende tiltak.

Vi tilstreber å være rettferdige i gaveutdelingene og midlene fordeles geografisk. Vi oppfordrer nye søkere til å søke.
Når det gjelder løypelag/ski, ber vi dere om å søke ordinær sponsorstøtte. 

Gavefondet gir ikke støtte til:

 • Ordinær drift av organisasjoner
 • Reiseutgifter
 • Offentlige kjerneoppgaver/lovpålagte oppgaver
 • Dokumentasjonsmateriell (historiebøker, bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker)
 • Dekning av utgifter til foredragsholdere o.l.
 • Formål som er naturlig sponsorobjekt for næringslivet/sponsorater
 • Prosjekter som utføres utenfor Valdres
 • Prosjekter som er ferdigstilt før søknaden er sendt
 • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet
 • Nødhjelp/bistand
 • Religiøse og partipolitiske tiltak
 • Søkere uten org nr.

Valdres Sparebank gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader

Søknadsfrist 17. februar!

Elektronisk søknadsskjema her